Arzenal

ARKAS

ARKAS (ARheološki KAtaster Slovenije) je računalniška podatkovna zbirka arheoloških najdišč Slovenije. Nastajati je začela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja kot nadgradnja in dopolnitev publikacije Arheološka najdišča Slovenije, ki jo je izdal Inštitut za arheologijo ZRC SAZU leta 1975. S črpanjem podatkov iz novih objav in iz topografskih zapisnikov se zbirka sproti dopolnjuje. Trenutno vsebuje 7387 zapisov. Najdišča so poimenovana običajno z ledinskimi imeni in najbližjim naseljem. Zaradi specifičnosti raziskovanj v njej niso zajeta današnja mestna jedra. Najdišča so opredeljena tipološko glede na topografske značilnosti (plano, vodno, jamsko, neznano) in vrsto arheoloških ostalin (naselje, kolišče, bivališče, grobišče, posamezna najdba) ter kronološko glede na arheološke dobe (od starejše kamene dobe do zgodnjega srednjega veka).